Innovasjon har bidratt til verdiskapning

4. Verdiskapning

Innovasjonsbarometeret viser at innovasjon allerede har skapt verdier i norsk bygg- og anleggsbransje. Virksomhetene rapporterer både om reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser, økt kvalitet i leveransene – og økt medarbeidertrivsel.

Nesten en fjerdedel (23 prosent) av virksomhetene sier at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader. Andelen som har oppnådd denne effekten som følge av innovasjon er lavest (16 prosent) i de minste virksomhetene (under 50 ansatte), og høyest (43 prosent) blant de aller største (over 150 ansatte).

23%

sier at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader

Effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet

43 prosent rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser. Det er flest bedrifter med over 100-149 og over 150 ansatte - med henholdsvis 70 prosent og 78 prosent - som rapporterer av innovasjon har bidratt mer effektive arbeidsprosesser.

Økt kvalitet i leveransene er en annen verdi det rapporteres om. 44 prosent sier at innovasjon har økt kvaliteten i leveransene. Også her øker andelen som har opplevd dette i takt med virksomhetens størrelse. I virksomheter med mer enn 150 ansatte sier 64 prosent at innovasjon har skapt økt kvalitet i leveransene.

43%

rapporterer om at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser

44%

sier at innovasjon har skapt økt kvalitet i leveransene

Økt medarbeidertrivsel

En tredjedel (33 prosent) sier at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel. Blant de aller største virksomhetene er det 71 prosent som rapporter om en slik effekt.

Undersøkelsen viser også at det er de virksomhetene hvor innovasjon er fokusområde for alle ansatte, der bedriftene oppfordrer de ansatte til å bidra med ideer til innovasjoner og der ansatte får frigitt tid til innovasjon, at flest rapporterer om verdiskapning i form av økt medarbeidertrivsel.

De samme virksomhetene scorer også gjennomgående bedre på de andre verdiskapningsparameterne som reduserte kostnader, mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveransene.

Dette kan tyde på at det er en sammenheng mellom hvordan man involverer og motiverer ansatte til å delta i innovasjonsprosessene og innovasjonens evne til verdiskapning.

1/3 sier at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel

Prosessgevinster fremfor økonomiske gevinster

Funnene i Innovasjonsbarometeret kan dermed tyde på at det er lettere å skape prosessgevinster enn økonomiske gevinster. Det kan virke som det er enklere å skape verdier gjennom innovasjon som forbedrer en virksomhet enn det er å skape nye inntektsstrømmer gjennom innovasjon. Dette harmonerer godt med at behovet for «interne forbedringer» oppgis som den viktigste driveren for innovasjon.

Av alle som har svart på undersøkelsen er det en betydelig andel som rapporterer om verdiskapning, men andelen er størst hos de største virksomhetene. Også på dette området kan det virke som bedriftens størrelse har betydning for innovasjonsgevinstene de oppnår. Det har nok sammenheng med at det også er de største virksomhetene som gjennomgående scorer høyest på de andre områdene som er undersøkt i Innovasjonsbarometeret: Strategi og implementering, Kultur, organisasjon og ledelse og Investeringer i innovasjon.

Meny Lukk