Bransjen må dra sammen

Kommentar: Yvonne Høgetveit, direktør for virksomhetsutvikling og innkjøp, JM Gruppen

Yvonne Høgetveit, direktør for virksomhetsutvikling og innkjøp i boligutvikleren JM mener bransjen må ta innover seg sitt store samfunnsansvar. For å få til omstilling fra oljebasert økonomi og bærekraftig økonomisk verdiskapning må alle dra sammen.

I Innovasjonsbarometeret kommer det fram at 40 prosent jobber i stor eller svært stor grad systematisk og strukturert med innovasjon og 31 prosent har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet.

- Det er ikke noen overraskelse at ikke flere rapporterer at man jobber systematisk og strukturert med innovasjon, sier Yvonne Høgetveit. Innovasjon i virksomheter krever evne til å løse daglige oppgaver samtidig som man jobber strukturert med idéfangst, analyse, strategi og endringsledelse. Det er et krevende arbeid for mindre bedrifter. Samtidig jobber kanskje flere egentlig med innovasjon enn hva de selv har rapportert. Det som er viktig å feste seg litt ved, er spørsmålet ; «hva er innovasjon?». Noen tenker kanskje at innovasjon, det er å gjøre noe banebrytende helt nytt. Det kan det jo være, men det er ulike former for innovasjon. Innovasjon handler vel så mye om nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver på. Det er det mange i vår bransje som har fokus på. Innovasjon handler om bedrifters evne til fornyelse av konkurransekraft gjennom å fange behov for utvikling på en strukturert måte – gjennomføre det – og så skape økonomisk verdiskapning.

Innovasjon kommer ikke av seg selv

Høgetveit framhever at det å jobbe systematisk med innovasjon krever mye.

- Innovasjon kommer ikke av seg selv. Først og fremst krever det forankring strategisk på toppnivå. Man må være en virksomhet som etterspør og tilrettelegger for arbeid med innovasjon. Man må frigjøre tid til observasjon for å forstå hva som rører seg i markedet, hos konkurrentene og kundene, og man må aktivt innhente innsikt. Så bruker man funn fra sin observasjon inn i sitt strategiarbeid og tar fram planer. Planene må omsettes til handling. Mye gevinstrealisering av potensielt gode initiativer går tapt fordi evnen til endringsledelse og omstilling er begrenset. Kompetanse om endringsledelse, evnen til å drive endringsledelse, og implementering av endringsledelse hele veien ut, der snubler man ofte, og det er helt sentralt for å lykkes.

Utfordringer og muligheter for mindre virksomheter

Tallene i undersøkelsen viser at større virksomheter i mye større grad enn mindre har en systematisk tilnærming til innovasjonsarbeidet. Mot snittet på 40 prosent oppgir 72 prosent av virksomhetene over 150 ansatte at de jobber systematisk og strukturert med innovasjon og 79 prosent mot snittet på 31 prosent at de har en plan eller strategi for innovasjon.

- Vår næring er sammensatt av en stor andel ganske små bedrifter og virksomheter. Det å jobbe planmessig med innovasjon og forbedringsarbeid krever en organisasjon, som evner å balansere både det daglige arbeidet som må gjøres, kombinert med å se framover og ha strukturer og prosesser for å gjennomføre, sier Høgetveit.

- Innovasjon er ikke noe du kan drive med en uke i året og dra et sted og idémyldre, det handler om involvering av en hel virksomhet 365 dager i året, år etter år. Det er den nødvendige kraften som man må investere i det. Det er ganske krevende, både organisatorisk og økonomisk. Derfor er det tøft for små bedrifter å drive innovasjon.

Høgetveit peker også på at mindre virksomheter kan ha en fordel.

- Vi er en næring som ikke er spesielt langt fremme når det gjelder digitalisering. Det er grunnmuren for å skape de effektene og den gevinstrealiseringen som vi må få til på ressurssiden. Vi opplever faktisk at de små ser at de må jobbe smartere for å klare å drive omsetning og gevinster i arbeidsprosessene og har derfor kommet langt med for eksempel digital tvilling i byggeprosessen og automatiserte ordre til handelen fra kalkulasjonsverktøyet, kanskje i større grad enn de store entreprenørene.

Bransjen må dra sammen

- For å oppnå smartere bruk av ressursene kombinert med bærekraftmål er digitalautomatisert samhandling mellom aktørene med utveksling av data i verdikjeden nøkkelen. Da jobber vi effektivt, mer industrielt og i tråd med Lean-filosofien og vi kan også jobbe mer bærekraftig, sier Høgetveit.

- Norge er et bittelite land, derfor må denne næringen evne å trekke sammen. Da bruker jeg også et begrep som heter løftekraft – vi må evne å skalere innsatsen. Vi må flytte oss fra å snakke om hva vi har fått til i et enkeltprosjekt, vi må snakke om de store grepene vi gjør som bransje for å få til en forflytning. Som bransje trenger vi å få til gevinstrealisering gjennom større bærekraftig verdiskapning med bruk av mindre ressurser i et helhetlig samfunnsperspektiv.

Undersøkelsen viser også at 23 prosent totalt (28 prosent av de store virksomhetene) sier de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter.

- I JM ønsker vi å jobbe tettere med utvalgte leverandører om innovasjonsprosjekter. Leverandører er helt sentrale for oss. Vi er nok ikke best i klassen, vi kan bli bedre, men generelt bør vi unngå silotankegangen. Jeg tror at de ulike aktørene og nivåene i verdikjeden bør snakke mer sammen og samarbeide mer, litt tilbake til det med å skape løftekraft. Det viktige er at vi som næring kan gjøre en forflytning, det får vi bare til sammen.

Fokus på bærekraftig verdiutvikling

JM bygger hus og leiligheter og jobber daglig med innovasjon i form av aktiv utvikling og forbedring av virksomheten i form av produktinnovasjon, markedsinnovasjon, prosessinnovasjon og organisatorisk innovasjon.

- I sum betyr dette at vi styrker vår konkurranseevne gjennom bærekraftig økonomisk verdiskapning. Vi er en virksomhet som for lang tid tilbake forstod at humankapital er ikke strategi for innovasjon. Den kan lett bli borte når mennesker forflytter seg. Vi har derfor siden 2000-tallet definert strukturkapital som vi har en aktiv form for utvikling og forbedring av. For oss er det innovasjon. Vårt virksomhetssystem består av ulike prosessbeskrivelser som har dedikerte prosesseiere. Disse ressursene har blant annet som oppdrag å jobbe med innovasjon og forbedring. Vi har videre en internkultur hvor alle medarbeidere oppfordres til å komme med forslag til forbedringer, små og store ting. Alle forslag rutes inn til ulike prosessgrupper som vurderer initiativene og omgjør forslagene til strukturkapital gjennom endringer i våre prosessbeskrivelser. Dette har vi veldig strukturerte støttesystemer og arbeidsprosesser for gjennomføring av. Initiativer gis prioritet også i forhold til hvordan de støtter våre overordnede strategier.

FNs bærekraftmål som drivkraft for innovasjon

Høgetveit påpeker at bransjen eier et stort ansvar for å bidra til omstilling.

- Vi setter store spor etter oss, ikke minst når det gjelder bruk av ressurser. Det er helt sentralt at vi både må og kan bidra positiv til FNs bærekraftmål. Innovasjon handler også om å bidra til at Norge går fra en oljebasert økonomi til en robust fastlandsbasert økonomi gjennom en bærekraftig utvikling. Det er et stort ansvar og betyr mange spennende utfordringer. JM har blant annet besluttet å bygge etter Svanemerkets krav, samt at vi jobber aktivt med strategier for dramatisk avfallsreduksjon. Vi må ta innover oss det store ansvaret vår bransje har, sier Høgetveit.

Meny Lukk