Innovasjon er viktig, og nesten halvparten jobber systematisk og strukturert

1. Strategi og implementering

De spurte virksomhetene mener at innovasjon er viktig. En betydelig andel av bedriftene i undersøkelsen forteller at de jobber systematisk og strukturert. Hos de aller største virksomhetene har flertallet en strategi for innovasjon, og flesteparten av disse har etablert måleparametere for innovasjonsarbeidet sitt.

Resultatene fra Innovasjonsbarometeret viser at 77 prosent av de spurte mener innovasjon er viktig, og at 32 prosent mener det er svært viktig. Blant de aller største virksomhetene (over 150 ansatte) mener 93 prosent at innovasjon er viktig, mens 64 prosent mener det er svært viktig.

77%

av de spurte mener innovasjon er viktig

32%

anser det som svært viktig

Nesten halvparten (40 prosent) av de spurte forteller at de jobber systematisk og strukturert med innovasjon. Funnene tyder på at viktigheten av innovasjon og graden av systematikk og struktur øker med virksomhetsstørrelse. De aller største virksomhetene (over 150 ansatte) skiller seg her vesentlig ut fra totalutvalget: 72 prosent oppgir at de jobber systematisk og strukturert med innovasjon.

40%

jobber i stor eller svært stor grad systematisk og strukturert med innovasjon

Plan, strategi og KPI

31 prosent av bedriftene har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet, mens 16 prosent sier de bare delvis har det. Også på dette området er det forskjeller mellom de aller største virksomhetene og resten. 79 prosent av bedriftene med over 150 ansatte svarer at de har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet.

Blant bedriftene med under 100 ansatte sier henholdsvis 6 prosent (30-49 ansatte) og 9 prosent (50-99 ansatte) av de spurte at de planlegger å lage en strategi for innovasjonsarbeidet.

Det kan virke som om bygg- og anleggsvirksomhetene foreløpig i liten grad har utviklet eller etablert måleparametre for innovasjonsarbeidet sitt. Unntaket er de aller største bedriftene. Bare 15 prosent av virksomhetene har helt eller delvis etablert måleparametere (KPI-er) for å måle innovasjonsarbeidet. Andelen er imidlertid betydelig høyere (57 prosent) i de største virksomhetene (over 150 ansatte) i undersøkelsen.

31%

har en plan eller strategi for innovasjonsarbeidet

Selv om det totalt sett er få virksomheter som rapporterer at de har etablert slike KPI-er, er det interessant at Innovasjonsbarometeret avdekker betydelig verdiskapning på en rekke områder som et resultat av innovasjonsarbeidet hos mange av bedriftene.

Fraværet av måleparametere er med andre ord ikke det samme som manglende kunnskap om effekten av innovasjonsarbeidet.

Ulike tilnærmingsmåter – størrelse har betydning

Funnene i Innovasjonsbarometeret illustrerer at virksomhetene har forskjellige tilnærmingsmåter til innovasjon. Noen har en strategisk og strukturert arbeidsmetode som tar utgangspunkt i egen og andres erfaring og suksess. Andre kan ha en mer tilfeldig, men allikevel dedikert og vellykket tilnærming, der en nysgjerrig holdning, prøving og feiling bestemmer veien videre.

Når det kommer til strategi og implementering indikerer Innovasjonsbarometeret også at virksomhetens størrelse har betydning for hvor systematisk og strukturert det jobbes, i hvilken grad man har planer og strategier og om man har måleparametere for innovasjonsarbeidet.

Meny Lukk