– En god ide er også innovasjon

Kommentar: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom, Eika Gruppen

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen mener innovasjonspotensialet i bygg- og anleggsbransjen er stort. En forutsetning er at de ansatte blir satt pris på, bokstavelig talt.

Historien om bygg og anlegg i Norge etter krigen kan grovt sett deles i to; en lang periode med høy aktivitet og etterspørsel der aktørene drev uten veldig sterk konkurranse. Og så, i kjølvannet av EØS og etter hvert fri flyt av arbeidskraft i EU/EØS-området, sterk konkurranse, marginskvis og en svekkelse av fag og håndverk.

– Jeg opplever at mange innen bygg og anlegg ikke føler seg verdsatt. I kombinasjon med et ekstremt prispress og marginskvis gir det dårlige kår for omfattende nytenkning og innovasjon.

Andreassens analyse stemmer med funnene i undersøkelsen, som bekrefter sammenhengen mellom trivsel og innovasjon. 33 prosent av de spurte sier at innovasjon har skapt verdi i form av økt medarbeidertrivsel. Blant de aller største virksomhetene er det 71 prosent som rapporter om en slik effekt.

Alt som ikke er penger eller arbeid

Unntakene finnes naturligvis, påpeker Andreassen. Mange virksomheter driver innovasjon og utvikler seg, slik Innovasjonsbarometeret viser. Det er også viktig å huske at gode idéer og nye måter å gjøre ting på også er en form for innovasjon.

I undesøkelsen forteller 43 prosent av de spurte at innovasjon har skapt verdi i stor eller veldig stor grad gjennom mer effektive arbeidsprosesser. Av disse er det flest virksomheter med 100-149 ansatte og de med over 150 ansatte som rapporterer at innovasjon har bidratt mer effektive arbeidsprosesser, henholdsvis 70 og 78 prosent. Det kan virke som det er enklere å skape verdier gjennom innovasjon som forbedrer en virksomhet enn det er å skape nye inntektsstrømmer gjennom innovasjon.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det tre ting som driver BNP forklarer Andreassen: økt bruk av arbeidskraft, enten kvantitativt (mengden arbeid) eller kvalitativt (bedre kvalifiserte ansatte), kapital og til slutt teknologiske og organisatoriske forbedringer. Det siste omfatter innovasjon.

– Men en omfattende fornyelse og digitalisering forutsetter at bransjen får råd til å tenke mer langsiktig, evner å se forbi tidspunktet for overlevering av et byggeprosjekt og i enda større grad opererer i et livsløpsperspektiv.

– Jeg føler av og til at jeg er litt gammeldags når jeg tenker at ting har en kostnad, og at det ikke er om å gjøre å presse prisen så lavt som mulig. Så på den ene siden mener jeg staten rett og slett bør lette på skattetrykket for de medlavere lønninger, ikke for de med høyest inntekt.

– Samtidig har staten, som stor innkjøper, anledning til å fokusere mer på kvalitet i leveransen, og mindre på pris. Det vil fungere som en stimulans til å tenke mer langsiktig, med fokus på kvalitet og innovasjon. Og hvis innovasjonen faktisk kaster av seg og gir utbytte utover kostnaden, snakker vi reelle samfunnsverdier, eller BNP.

Tillit og erfaringsutveksling

Innovasjonsbarometeret viser at 18 prosent av virksomhetene totalt, og nesten halvparten av de største bedriftene, har systematisert og strukturert idefangst. Samtidig har et stort mindretall på 39 prosent også etablert systemer og kultur for kunnskaps- og erfaringsdeling. Begge er viktige forutsetninger for innovasjon, understreker Andreassen.

– Samhandling er ett område som peker seg ut. Et eksempel er prosessen og dialogen mellom kjøper og utbygger der mye kontakt og informasjonsutveksling kanskje skjer digitalt og automatisk. Det er ikke nødvendig å gjøre som Røkke i gamle dager – å sette seg i flyet og dra på inspeksjon når du bygger hytte på Oppdal. Nå kan du organisere en videoinspeksjon eller se på tegninger sammen på nett.

– Det er også et stort potensial for utveksling av erfaring på LinkedIn-liknende plattformer der kunnskap og bransjeerfaring deles og diskuteres åpent og ærlig. Tillit er en forutsetning for deling, og digitale plattformer egner seg til denne formen for aktiviteter.

– Og så har du selvfølgelig potensialet knyttet til teknologi og digitalisering av eksisterende prosesser, utstyr og maskiner. Dette innovasjonsarbeidet trives i klynger, men det er like viktig å stimulere den innovasjonen som skjer i de mindre virksomhetene og utenfor de store byene.

– Det er kanskje en utfordring, i et innovasjonsperspektiv, at nordmenn ikke vil bo i modulhus. Samtidig er det sannsynligvis minst like fornuftig at hvert byggeprosjekt er unikt og blir til i dialog med de som skal bo eller jobbe i dem. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er ikke bruk og kast særlig lønnsomt, mens gjenbruk, kvalitet og langsiktighet er bærekraftig og fremtidsrettet, mener sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan Ludvig Andreassen.

Meny Lukk