Bransjen bygger kultur – ikke redd for å samarbeide med eksterne miljøer

2. Kultur, organisasjon og ledelse

Selskapene har i liten grad organisert innovasjonsarbeidet sitt i egne avdelinger eller med dedikerte ressurser, men mange av virksomhetene bygger innovasjonskultur gjennom å ha innovasjon på agendaen, oppfordre ansatte til å komme med ideer og etablerer systemer og strukturer for idéfangst.

Blant de spurte er det i liten grad (9 prosent) vanlig å organisere innovasjonsarbeidet i egne innovasjons-eller FoU-avdelinger. Det er nesten utelukkende de store virksomhetene som har etablert egne avdelinger med ansvar for innovasjonsarbeidet (43 prosent) eller som skiller ut innovasjonsprosjekter i en egen prosjektorganisasjon med dedikerte ressurser (28 prosent).

Det er nesten utelukkende de samme virksomhetene som har egne innovasjonsavdelinger som også sier de har dedikerte ressurser.

43%

av de største virksomhetene organiserer innovasjonsarbeidet i egne innovasjonsavdelinger og/eller FOU-avdeling.

Åpen for samarbeid

Mange av de spurte selskapene er åpne for å samarbeide utenfor egen virksomhet. 23 prosent sier de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter, og 42 prosent sier de har tatt i bruk ideer og konsepter som er utviklet utenfor egen virksomhet. Blant de aller største bedriftene (over 150 ansatte) er andelen som samarbeider med eksterne miljøer og har tatt i bruk eksternt utviklede ideer eller konsepter noe høyere (henholdsvis 39 prosent og 57 prosent). De samme forskjellene mellom store og mindre virksomheter ser vi også når vi spør om i hvilken grad respondentene søker etter og får inn ekstern kapital til sine innovasjonsprosjekter.

Når svarene i Innovasjonsbarometeret tyder på at de mindre virksomhetene i mindre grad samarbeider med eksterne miljøer, handler det kanskje om en mangel på ressurser som gjør at man ikke har tilgang på eller kunnskap om miljøer man kan samarbeide med eller at man rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre eksterne sonderinger.

23%

samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonskonsepter

42%

oppgir å ha tatt i bruk ideer og konsepter fra utsiden av egen organisasjon

Jevnlig på ledernes agenda, men mangler opplæring og tid

Både ledere og ansatte spiller en rolle i arbeidet med å få på plass en god innovasjonskultur. Innovasjon står jevnlig på mange av ledernes agenda (31 prosent), særlig i de aller største virksomhetene (79 prosent). 12 prosent av lederne fått opplæring i innovasjonsarbeid, mens 29 prosent har det i de aller største virksomhetene.

12%

Bare 12 prosent sier at ledere har fått opplæring i innovasjonsarbeid.

Selv om lederne har innovasjon på sin agenda, betyr ikke det nødvendigvis at de ansatte har dette som et fokusområde eller at ansatte får frigjort tid fra daglige oppgaver for å jobbe med innovasjon. Bare 14 prosent av alle som har svart sier at innovasjon er et fokusområde for alle ansatte. Tilsvarende tall for de største bedriftene er 21 prosent.

Hver tiende virksomhet i bygg- og anleggsbransjen sier at ansatte får frigjort tid fra daglige oppgaver for å drive innovasjon. I bedriftene med over 150 ansatte gjelder dette nesten hver tredje virksomhet (29 prosent). Dette er et interessant funn, særlig med tanke på at tid også oppgis som den viktigste barrieren for innovasjon.

57%

oppfordrer ansatte til å komme med innovasjonsideer

Vil ha ideer og de store har systematisert idefangsten

Til tross for at få av virksomhetene sier de har dedikerte medarbeidere eller frigjør tid fra daglig arbeid til innovasjonsarbeid, svarer over halvparten (55 prosent) av bedriftene at de oppfordrer de ansatte til å komme med innovasjonsideer (nye produkter, tjenester, prosesser eller leveranseformer). Blandt de største virksomhetene sier 79 prosent at de oppfordrer de ansatte til å komme med ideer.

Det kan virke som bransjen ikke bare ønsker ideer, men også modige ideer. 39 prosent av respondentene i Innovasjonsbarometeret ønsker nemlig å investere i og dyrke frem ideer som kan endre både egen og bransjens forretningsmodell. Dette ønsket er sterkest blant de største virksomhetene, hvor 79 prosent uttrykker dette.

39%

ønsker å investere i og dyrke frem ideer som kan endre både sin egen og bransjens forretningsmodell

79%

av de største virksomhetene ønsker det samme

18 prosent av virksomhetene totalt, og nesten halvparten (42 prosent) av de største bedriftene, har systematisert og strukturert idefangst, samtidig som et stort mindretall (39 prosent) også har etablert systemer og kultur for kunnskaps- og erfaringsdeling. Også her utmerker de største virksomhetene seg positivt: 57 prosent har etablert systemer og kultur for kunnskaps- og erfaringsdeling.

Innovasjonsbarometeret viser også at kompetansesammensetningen kan være i ferd med å endre seg; 35 prosent har ansatt mennesker med annen bakgrunn og kompetanse de siste tre årene enn det de tidligere har gjort. I virksomheter med mer enn 100 ansatte og 150 ansatte har mer enn halvparten gjort dette (henholdsvis 56 og 57 prosent).

Å feire suksesser kan være et godt virkemiddel når innovasjonsarbeidet skal gjøres synlig og en god innovasjonskultur dyrkes frem. 17 prosent feirer innovasjonssuksesser, 35 prosent gjør det i de aller største virksomhetene.

17% feirer innovasjonssuksesser

35 prosent gjør det i de aller største virksomhetene.

Godt i gang med å utvikle innovasjonskultur

Innovasjonsbarometeret tyder på at innovasjon definitivt står på agendaen og at selskapene har kommet godt i gang med å utvikle organisasjon, kultur og ledelse for innovasjon. Men også her er størrelsen en faktor.

Det kan virke som om den generelle graden av profesjonalisering og ressurstilgangen i virksomhetene har betydning for hvordan man jobber med innovasjon i organisasjons- og kulturperspektiv. Det er betydelige forskjeller mellom virksomhetene med mer enn 150 ansatte og de under 100 ansatte når det kommer til organisering, struktur, systemer, opplæring og involvering av ansatte i innovasjonsarbeidet.

Meny Lukk