Har midler til innovasjon – åpen for ekstern finansiering

3. Investeringer i innovasjon

Funnene i Innovasjonsbarometeret viser at selskapene investerer i innovasjon. Samtidig virker det som om det er i de største virksomhetene at dette blir gjort systematisk og strukturert, ved at det settes av budsjettmidler og søkes om ekstern finansiering.

Nesten en femtedel (17 prosent) av alle virksomhetene i undersøkelsen har søkt om og fått ekstern kapital eller finansiering til innovasjon. Dobbelt så mange (36 prosent) av de store bedriftene har gjort det samme.

Tallene tyder på at det er de største virksomhetene som oftest går utenfor egen organisasjon etter finansiering. Det er det samme mønsteret som vi så når det kom til å samarbeide med eksterne miljøer eller å ta i bruk ideer utenfra. I undersøkelsen har vi ikke spurt om årsakene til dette, men det kan være nærliggende å tenke at årsaken handler mer om ressurser, kunnskap og kompetanse enn om manglende behov hos de minste virksomhetene. 34 prosent av bedriftene med under 50 ansatte og 33 prosent av de med mellom 50-99 ansatte peker nemlig på tid som den viktigste barrieren for innovasjon.

17%

Har søkt om og hentet inn ekstern kapital eller finansiering til ett eller flere av virksomhetens innovasjonsprosjekter

1 av 5 har satt av budsjettmidler

I underkant av hver femte (18 prosent) bygg- og anleggsbedrift i undersøkelsen har satt av budsjettmidler til innovasjon. Blant de aller største har halvparten satt av midler (50 prosent).

I de mindre virksomhetene er det imidlertid vanligere at gode ideer kan få midler utenom budsjett enn det er i de største virksomhetene. 16 prosent av virksomhetene sier at gode ideer kan få midler, mens 7 prosent av de største virksomhetene sier det samme.

18%

har satt av egne midler til innovasjon

16%

sier at gode ideer kan få midler utenom budsjett

Av de virksomhetene som har satt av budsjettmidler rapporterer majoriteten at størrelsen på midlene ligger på 1 prosent av totalbudsjettet og oppover. Det er blant selskapene med mellom 50-99 millioner i omsetning at flest (29 prosent) oppgir at de bruker over 5 prosent av budsjettet på innovasjon. Med andre ord bruker virksomheter med omsetning under 100 millioner vesentlig mer av budsjettet på innovasjon enn selskapene som omsetter for over 100 millioner.

Undersøkelsen indikerer dermed at det er relativt sett dyrere for de mindre virksomhetene å drive innovasjon enn de store.

Innovasjonsbarometeret tyder på at virksomhetens størrelse har betydning for hvordan man investerer i innovasjon og i hvor stor grad man benytter seg av ekstern finansiering. De største virksomhetene prioriterer å sette av egne midler, mens de mindre virksomhetene i større grad åpner for at gode enkeltidéer får støtte. Samtidig viser undersøkelsen at en betydelig andel av virksomhetene investerer i innovasjon eller er innstilt på å investere i gode ideer.

Meny Lukk