Jakten på konkurransedyktighet og inntekter driver innovasjonen

5. Drivere og barrierer for innovasjon

Behovet for å være konkurransedyktig, øke eller skape nye inntekter og oppfylle kundekrav er de viktigste driverne for innovasjon. Tid fremstår som den store barrieren for innovasjon, men også kapital og økonomi, kunnskap og kompetanse anses som de viktigste barrierene for innovasjon for bygg- og anleggsvirksomhetene i Innovasjonsbarometeret. Bærekraft og miljø anses for å være det området som påvirker innovasjon i sterkest grad de neste fem årene.

I det offentlige ordskiftet om innovasjon trekkes ofte trender knyttet til teknologi, digitalisering og miljø og bærekraft frem som innovasjonsdrivere i de fleste bransjer. Funnene fra Innovasjonsbarometeret kan tyde på at det er vanlige forretningsmessige mål som fortsatt er den sterkeste innovasjonsdrivkraften i bygg- og anleggsbransjen, samtidig som vi ser at særlig teknologi og digitalisering rangeres høyere enn i 2019.

Da Innovasjonsbarometeret 2020 også åpnet for at undersøkelsen kan besvares digitalt, er svarene på drivere og barrierer endret fra å være uhjulpne til hjulpne svar.* Det betyr at det er vanskelig å sammenligne med fjoråret utover å se på tendensen på helt overordnet rangering. Derfor vil drivere og barrierer være utelukkende forbeholdt årets undersøkelse.

* Hjulpne svar betyr at respondenten har fått presentert svaralternativer skriftlig (digital undersøkelse) eller muntlig (telefonisk). Uhjulpne svar betyr at respondenten har svart uten å bli presentert for svaralternativer.

Innovasjonsdriverne

I undersøkelsen ser vi at behovet for konkurransedyktighet (64 prosent), økte eller nye inntekter (62 prosent) oppgis sammen med kundekrav (59 prosent) og teknologi og digitalisering (59 prosent) som de fire viktigste driverne for innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Hos de aller største virksomhetene er det økte eller nye inntekter (74 prosent) som peker seg ut som den viktigste driveren. Teknologi og digitalisering rangeres blant disse på andre plass (65 prosent), mens kundekrav følger som nummer tre, med 61 prosent.

Behov for interne forbedringer er det også mer enn halvparten av virksomheten (54 prosent) som anser som blant de viktigste driverne.

Virksomhetens egne behov for konkurransedyktighet og økte eller nye inntekter er foreløpig en viktigere driver enn eksterne faktorer som miljø og bærekraft (49 prosent) eller krav fra myndigheter (48 prosent).

Litt over en tredjedel av virksomhetene oppgir også ansatte (38 prosent) og leder (37 prosent) som blant de viktigste innovasjonsdriverne. Det er særlig hos de mindre virksomhetene (30-49 ansatte) hvor den menneskelige faktoren har størst betydning. Her oppgir 47 prosent ansatte og 41 prosent leder som blant de viktigste driverne. Til sammenligningen gjorde bare henholdsvis 13 og 22 prosent av de aller største virksomhetene dette.

Dette kan tyde på at selv om konkurransedyktighet og økte eller nye inntekt også rangeres som de viktigste driverne i de små virksomhetene, så har enkeltindividene – enten de er ansatte eller leder – en viktigere rolle i å drive frem innovasjon enn i større virksomheter.

Kundene og deres krav og forventinger er også en betydelig drivkraft for innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Også her ser vi at størrelse betyr noe. Mens 63 prosent av minste virksomhetene oppgir kundekrav som driver gjør bare 44 prosent av de største virksomhetene det samme. Både byggherre og entreprenører spiller dermed en vesentlig rolle for å drive frem innovasjon i bransjen.

Innovasjonsbarrierene

Tid er den alle viktigste barrieren for innovasjon. Hele 64 prosent av virksomhetene oppgir dette som viktigste barriere. Deretter følger kapital og økonomi (49 prosent) og kunnskap og kompetanse (49 prosent). Denne rangeringen gjelder helt uavhengig av størrelse, men med et viktig unntak. I virksomheter med mer enn 150 ansatte er andelen som oppgir kapital og økonomi hele 14 prosentpoeng mindre enn totalutvalget.

Bransjekultur oppgis også som en viktig barriere. Mer enn tredjedel (38 prosess) oppgir dette, mens mangel på strategi (31 prosent) og kultur og ledelse (31 prosent) følger deretter.

Kundekrav er blant de viktigste driverne, men kan også, ifølge undersøkelsen, hemme innovasjon. 28 prosent oppgir at kundekrav er en barriere for innovasjon i virksomheten. Til tross for 6 av 10 mener kundens krav er viktigste drivere, så illustrerer disse funnene også at bestillerne kanskje i enda større grad kan utfordre leverandørene på nye løsninger eller nye leveranseformer.

Hver fjerde virksomhet (26 prosent) oppgir organisasjonsformen sin som en barriere for innovasjon.

Myndighetskrav anses i liten grad som blant de viktigste barrierene for innovasjon. Bare 18 prosent av virksomhetene oppgir det. 12 prosent oppgir andre deler av virksomheten som en barriere for innovasjon.

Innovasjonsbarometeret indikerer dermed at det er jakten på konkurransekraft og økte eller nye inntekter som driver virksomhetenes innovasjonsinitiativer, og at barrierene virksomhetene støter på i stor grad handler om interne faktorer som tid, kunnskap og kompetanse, og kapital og økonomi.

Bærekraft og miljø sterkest påvirkning neste fem år

I årets undersøkelse ble også responde ntene spurt om hvilke fem områder de mener vil påvirke innovasjon i bygg- og anleggsbransjen sterkest de neste fem årene.

Bærekraft og miljø topper den rangeringen. Hele 71 prosent svarte dette. Effektivitet (62 prosent) følger deretter, mens tilgangen på kvalifisert arbeidskraft eller kompetanse rangeres på tredje plass (59 prosent).

Innovasjonsbarometeret indikerer dermed at bærekraft og miljø tar og vil ta en stadig større plass som pådriver for innovasjonsarbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Tilgang – eller mangel på tilgang – til kvalifisert arbeidskraft kan fort vise seg å bli en nøkkelfaktor for innovasjonsutviklingen i bransjen, i følge undersøkelsen.

Drivere rangert:

Barrierer rangert:

Områder med sterkest påvirkning neste fem år rangert:

Meny Lukk