Interne forhold både fremmer og hemmer innovasjon

5. Drivere og barrierer for innovasjon

Mens behovet for interne forbedringer, økte inntekter og å oppfylle kundekrav er de viktigste driverne for innovasjon, er tid, kultur og ledelse samt organisasjonsform de viktigste barrierene for innovasjon for bygg- og anleggsvirksomhetene i Innovasjonsbarometeret.

I det offentlige ordskiftet om innovasjon trekkes ofte trender knyttet til teknologi, digitalisering og miljø og bærekraft frem som innovasjonsdrivere i de fleste bransjer. Funnene fra Innovasjonsbarometeret kan imidlertid tyde på at det er vanlige forretningsmessige mål som er den sterkeste innovasjonsdrivkraften i bygg- og anleggsbransjen.

Innovasjonsdriverne

I undersøkelsen ser vi at behovet for interne forbedringer (38 prosent) og økte eller nye inntekter (25 prosent) oppgis sammen med kundekrav (23 prosent) som de tre viktigste driverne for innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Hos de aller største virksomhetene er det også behov for interne forbedringer som peker seg ut (57 prosent) som den viktigste driveren. Kundekrav rangeres blant disse på andre plass (43 prosent), mens økte og/eller nye inntekter følger etter som nummer tre med 36 prosent.

Virksomhetens egne behov for å optimalisere egen virksomhet er dermed en langt større driver enn eksterne faktorer som myndighetskrav (9 prosent), miljø og bærekraft (11 prosent) og teknologi og digitalisering (4 prosent).

Men den menneskelige faktoren har også betydning. 11 prosent av virksomhetene har svart at ledelse og ansatte er den viktigste driveren. I de største virksomhetene er det langt flere som oppgir ledelse og ansatte som den viktigste driveren (29 prosent) enn i totalutvalget.

Kundene og deres krav og forventinger er også en betydelig drivkraft for innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Både byggherre og entreprenører spiller dermed en vesentlig rolle for å drive frem innovasjon i bransjen. 23 prosent oppgir kundekrav som viktigste driver.

Innovasjonsbarrierene

Mens det er behovet for interne forbedringer og generelt bedre drift som driver innovasjon er det på samme tid interne forhold som er de største barrierene for innovasjon.

Barrieren er i særlig grad knyttet til tid (32 prosent), kultur og ledelse (19 prosent) og organisasjonsform (14 prosent). Hos de aller største virksomhetene er det kultur og ledelse (43 prosent) som oppgis som den største barrieren, mens tid (29 prosent) og organisasjonsform (21 prosent) følger på de neste plassene.

I dette perspektivet er det interessant at 1 av 5 av de aller største virksomhetene oppgir organisasjonsform som den største barrieren, samtidig som undersøkelsen også viser at det er blant disse virksomhetene at flest har organisert innovasjonsarbeid i egne avdelinger med egne ansatte. Det kan tyde på at man fortsatt strever med å finne den optimale organisasjonsformen for innovasjonsarbeid i etablerte virksomheter.

Kundekrav er blant de viktigste driverne, men kan også, i følge undersøkelsen, hemme innovasjon. 11 prosent oppgir at kundekrav er en barriere for innovasjon i virksomheten. Bestillermakten er stor i byggebransjen, og funnene kan tyde på at man ikke i tilstrekkelig grad bruker denne til å utfordre leverandørene på nye løsninger eller nye leveranseformer.

7 prosent oppgir mangel på strategi som en barriere, mens 5 prosent oppgir kunnskap og kompetanse som barrierer.

Innovasjonsbarometeret indikerer dermed at det er de samme faktorene som fremmer innovasjon som også hemmer den. Dette funnet gjelder helt uavhengig av størrelse, selv om det er noen forskjeller i andel og rangering mellom de største og minste virksomhetene.

Ser vi på både funnene knyttet til verdiskapning og drivere kan det virke som om det er hverdagsinnovasjonen fremfor de store ideene og nyskapningene som preger innovasjonsarbeidet i bygg- og anleggsbransjen.

Drivere rangert:

Barrierer rangert:

Meny Lukk